De Bornematzen begaarnt an Fuhrmoan

Is woar mo oan an nawelschen Herbsttage. Ni’mo ane Boomlänge woar weit ze sahn. Oan dann Tage fuhr a Bischheemer Bauer mit senn Gescharre durch de Moastche no dr Seelscht.

Nanu! Woas woar de doas? Dar Fuhrmoan guckte. Kroachelte do ni a ales Weibsen nam’n Gescharre zängst hin? Dann Bischheemer toat doas dauern. Ar soite: „Na Mutter, wollt dr de no dr Seelscht rein?“ Drbei hielt ar sei Gescharre oan. Wu awer woar de doas ale Weibsen of emo hin? Ar guckte sich zängstim, awer ist woar nischt ze sahn.

Drinne in dr Sellschter Schenke drzählte dar Bischheemer die nasche Geschichte. De Leute awer soiten drzu: „Weeßte woas, doas ale Weibsen is de Bornematzen gewasen. Doas hätte kinn ane ärschelche Sache warn, häste die ofgeloaden.